Implantaten registraties

LIR
De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) houdt toezicht op fabrikanten van medische hulpmiddelen. Zo ook op implantaten. Alle zorgverleners, waaronder wij, zijn sinds 1 januari verplicht gesteld implantaten te registreren in het LIR (Landelijk Implantaten Register). Binnen 7 dagen na het uitvoeren van de ingreep worden de implantaten die bij u geïmplanteerd zijn op serienummer gekoppeld aan uw persoonsgegevens via het online registratiesysteem. Hiervoor worden geen extra kosten berekend naar u als patiënt. Voor meer informatie rondom het LIR, zie rijksoverheid.nl.

DBIR
De Nederlandse vereniging voor plastische chirurgie (NVPC) wil graag de kwaliteit van prothesen kunnen volgen. Daarom heeft de NVPC in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) het landelijk register voor borstprothesen (DBIR) gestart. Sinds medio 2015 worden alle borstprothesen die geïmplanteerd zijn geregistreerd in het DBIR. Dit heeft als doel om eventuele terugroepacties mogelijk te maken doordat patiënten traceerbaar zijn. Plastisch chirurgen die aangesloten zijn bij de NVPC dragen de verantwoordelijkheid voor deze registraties.

Indien u niet wilt dat uw gegevens worden geregisterd, dan wordt hier gehoor aangegeven. Houdt u er hierbij wel rekening mee dat u bij een eventuele terugroepactie niet kan worden getraceerd. De kosten bedragen 60,50 euro.

BIG
Is het u opgevallen dat wij continu het BIG-nummer van de behandelaar vermelden? Het is onze plicht u hierover te informeren. Wij kiezen ervoor om niet alleen bij onze online uitingen het BIG-nummer van de artsen weer te geven, ook in de wachtruimten is deze informatie zichtbaar. Het BIG-register is een Nederlands register waarin behandelaren in de gezondheidszorg zijn opgenomen. Het geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het BIG-register raadplegen. Voor meer informatie, zie bigregister.nl

Branchegerelateerde organisaties

Bedenktermijn
Vanaf het moment dat het consult met de plastisch chirurg heeft plaatsgevonden hanteren wij een bedenktermijn van (tenminste) 7 dagen. Dat wil zeggen dat u de behandeling mag plannen na afloop van het gesprek maar dat hier minimaal 7 dagen tussen moet zitten. Tijdens deze periode vragen wij u stil te staan bij het advies dat u gegeven is. Ook is het verstandig de behandelovereenkomst (nog eens) door te lezen.

Staat u niet 100% achter de geplande ingreep of behandelaar, dan is het verstandig de ingreep uit te stellen. Wenst u nogmaals een consult in te plannen met de gekozen behandelaar of met een van zijn collega’s, dan bent u welkom. Hiervoor worden geen kosten doorberekend.

Informed Consent
Dit document krijgt u voorafgaand aan uw behandeling aangeboden en kenmerkt twee aspecten; uw recht op informatie en het geven van toestemming om behandeld te worden. Wij doen ons uiterste best om u zo goed en volledig als mogelijk te informeren. Zo zal de behandelaar u tijdens het consult informeren o.a. over de behandeling, het te verwachten resultaat maar ook eventuele risico’s en complicaties. Dit alles kunt u nalezen in het informed consent en de desbetreffende informatiefolder.

Laat u duidelijk zijn dat u, wanneer de gegeven informatie u niet volledig duidelijk is, welkom bent om de specialist nogmaals te bezoeken voor verdere uitleg. Hiervoor worden geen kosten doorberekend.

AMO (Actueel Medicatie Overzicht)
Ter voorbereiding van uw (eventuele) ingreep ontvangen wij van u graag een actueel medicatie overzicht (AMO). Een actueel medicatieoverzicht is een overzicht van alle medicijnen -en doseringen- die u gebruikt. Ook wordt belangrijke medische informatie weergegeven zoals bijvoorbeeld een allergie of een overgevoeligheid. Een actueel medicatieoverzicht vraagt u gratis aan bij uw apotheek.

De anesthesioloog moet juist en volledig geïnformeerd zijn over onder andere uw medicijngebruik om de zorg hierop te kunnen afstemmen. Bij een bepaalde groep medicatie moet overleg worden gepleegd met u als patiënt en/of uw behandelend arts. Verandert er iets in uw medicatiegebruik, geef dat dan in het belang van uw gezondheid, door aan uw apotheek. De medewerkers in de apotheek kunnen ervoor zorgen dat uw medicatieoverzicht actueel blijft.

Certificeringen

WKKGZ
Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Kortgezegd; een leidraad, opgezet door de overheid, die vertelt hoe omgegaan dient te worden met een klacht of geschil in de zorg.

De wet stelt o.a. termijnen welke aangeven binnen welke periode een klacht behandelt dient te worden (6 weken met eenmalig optie tot verlengen van 4 weken). Ook moeten incidenten gemeld worden middels een VIM (veilig incident melden) in een (ook verplicht) aanwezig KMS (kwaliteitsmanagementsysteem) en moet je als zorginstelling aangesloten zijn bij een geschillencommissie. Verder hebben wij intern een klachtencoördinator moeten aanstellen die voldoet aan de gestelde eisen en de mogelijkheid bieden om laagdrempelig en schriftelijk een klacht in te dienen en is onze klachtenregeling als PDF beschikbaar gesteld op onze website. Zie; home/suggesties & geschillen.

De belangrijkste informatie die wij kunnen delen met u als patiënt is het recht dat u heeft op een door deze wet vastgesteld verloop.

  • Heeft u een klacht, dan bespreekt u dit in eerste instantie met de behandelaar eventueel met tussenkomst/ondersteuning van onze klachtencoördinator intern.
  • Stelt dit u niet tevreden dan kunt u uw klacht aanmelden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris extern. Zij zal hierin bemiddelen.
  • Mocht u na tussenkomst van de onafhankelijke klachtenfunctionaris geen genoegdoening geven dan mag u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Uw klacht wordt vanaf dat moment gekenmerkt als een geschil.

Wenst u een volledig overzicht in te zien van de regels waar o.a. wij aan moeten voldoen? De overheid heeft een brochure beschikbaar gesteld speciaal voor de cosmetische sector. Zie; rijksoverheid.nl. Documentnaam; ‘WKKGZ – regels voor aanbieders van cosmetische zorg’.

Gespreid betalen

Wenst u een cosmetische ingreep uit te laten voeren maar beschikt u niet over voldoende geld, dan bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor gespreid betalen. Wij werken samen met financieringsmaatschappij van Lent en Partners. Omdat u in dit geval een betalingsverplichting aangaat, vraag van Lent & Partners om een aantal zekerheden.

  • Een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met voldoende inkomen of iemand die garant kan staan voor u
  • Geen negatieve BKR-registratie
  • Ingeschreven zijn op een Nederlands adres
  • Afhankelijk van de hoogte van het te financieren bedrag, geen andere betalingsverplichtingen voor financieringen

U wordt gevraagd om een aantal documenten aan te leveren. Dit gaat onder andere om uw laatste loonstrook(en), een kopie van uw arbeidsovereenkomst, een overizcht van uw woonlasten en andere betalingsverplichtingen zoals alimentatie of andere kredieten.

Voordat u de overeenkomst termijnbetaling cosmetische ingreep van financiering sluit spreekt u met van Lent en Partners een termijnbedrag af en hoe lang de overeenkomst zal lopen. Dit kan vanaf 50 euro per maand.

Toezichthoudende apotheek:

Apotheek Carnisselande

Toezichthouders:
Dionne van Dijk & Maarten de Pater