Privacy statement

De besloten vennootschap DV ZORGMANAGEMENT B.V, gevestigd te Barendrecht en kantoorhoudende aldaar aan de Avenue Carnisse 221 (2993 MD), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33136632 en vestigingsnummer 000003588580, handelende onder de naam Care Clinic, verklaart:

Care Clinic houdt zich – kort gezegd – bezig met het geven van advies, de bemiddeling en het uitvoeren van medisch esthetische behandelingen op het gebied van gezichts- en lichaamscorrecties, alsmede dieetbegeleiding. Care Clinic maakt in het kader van haar bedrijfsvoering gebruik van persoonsgegevens en verwerkt deze volgens de regelgeving, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Care Clinic verwerkt, zijn de volgende: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, gezondheid, inclusief naam en adres van de medisch specialist bij wie de cliënt onder behandeling is (geweest).

Doel verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van Care Clinic en wel voor de volgende doelen: het nakomen van de behandelovereenkomst, het verlenen van diensten aan u, het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, het afleveren van goederen en diensten bij u, het verzenden en afhandelen van facturen en betalingen, het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame en/of in het geval dat wij een wettelijke plicht hebben om uw gegevens te verwerken en te bewaren.

Persoonsgegevens delen met derden

Care Clinic deelt uw gegevens, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, enkel met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die met u is gesloten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de betreffende derden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor dezelfde mate van vertrouwelijkheid en beveiliging. Het delen van uw gegevens met derden gebeurt via Clinicminds of via een door Zivver beveiligde e-mailbox.

Inzage in persoonsgegevens

U kunt Care Clinic verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Wij zullen dan aan dat verzoek voldoen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Care Clinic en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u kunt verzoeken om de persoonsgegevens, waarover Care Clinic van u beschikt, in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. Dit verzoek kunt u doen via: office@care-clinic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij kunt u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart maken ter bescherming van uw privacy. Care Clinic reageert zo snel mogelijk – uiterlijk binnen vier weken – op uw verzoek.

Bewaren van persoonsgegevens

Care Clinic bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden bewaard, tenzij Care Clinic wettelijk is gehouden uw gegevens langer te bewaren.

Cookies

Care Clinic gebruikt alleen technische en functionele cookies, en daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Care Clinic gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Care Clinic zo haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen of klachten

Care Clinic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op met onze klantenservice of via: afschriftdossier@dianagabriels.nl.

Care Clinic wijst ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Voor nadere vragen kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming:

DV Zorgmanagement B.V.
h.o.d.n. Care Clinic
Avenue Carnisse 221
2993 MD Barendrecht
0180-439001