Algemene voorwaarden

1. Definities
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op DV Management B.V. en alle daaraan gekoppelde organisaties.
Behandelingsovereenkomst: alle door DV Management B.V. met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.
Cliënt: de wederpartij van DV Management B.V. bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door DV Management B.V. worden uitgeoefend.

2. Uitzonderingen op algemene voorwaarden
Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien DV Management B.V. daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden.

3. Resultaten medische behandeling
Alle behandelingen, uitgevoerd door medici, vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts/plastisch chirurg heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

4. Resultaten cosmetische behandeling
De cosmetische behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis.

Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop, kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld narcoseproblemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen voor u als patiënt.

Voor patiënten na een bariatrische ingreep geldt dat de kans bestaat dat het verliezen van lichaamsgewicht de conditie van uw huid dusdanig verslechterd heeft, dat een plastisch-chirurgische correctie niet altijd het gewenste resultaat oplevert. U moet ervan uitgaan dat het vaak voorkomt dat meerdere operaties in hetzelfde gebied noodzakelijk zijn. Daarnaast is de kans op complicaties sterk verhoogd. Ook in dat geval zijn vaak meerdere operaties nodig. Vanwege de complexiteit vallen die niet onder onze garantievoorwaarden.

5. Uitvoering behandelovereenkomst
DV Management B.V. zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen + van goed vakmanschap, uitvoeren of laten uitvoeren. DV Management B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. DV Management B.V. hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6. Geheimhouding
DV Management B.V. is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan DV Management B.V. door de cliënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. DV Management B.V. is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. DV Management B.V. zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

7. Informatie voor presentatiedoeleinden
Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt, zal DV Management B.V. (publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en/of na de behandeling.

8. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen
DV Management B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan, of vermissing van, zijn eigendommen te voorkomen.

9. Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim
In deze alinea wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen of verzuim.
Bij verzuim op alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. Bij verzuim van een laser-, injectables- of huidverbeteringsbehandeling wordt een bedrag van 25 procent van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht.

DV Management B.V. brengt bij de cliënt 35 euro in rekening als: – consultafspraken 24 uur of korter van tevoren worden afgezegd; – behandelafspraken 2 werkdagen of korter van tevoren worden afgezegd; – de cliënt niet op de geplande afspraak verschijnt. Behoudens tegenbewijs geldt in dezen de administratie van DV Management B.V. als het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was. Bij verzuim van cliënten, die via een voucher of coupon recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enige restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

10. Onvoorziene omstandigheden
Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan DV Management B.V. zijn toe te rekenen.
Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van DV Management B.V.; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, arts of specialist; vertrek van een behandelaar, arts of specialist; ziekte in het medisch team; een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan DV Management B.V. afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.
Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat DV Management B.V. haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft DV Management B.V. nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van DV Management B.V. opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als DV Management B.V. op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien DV Management B.V. slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel DV Management B.V. als de cliënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijdstip van de behandeling te verzetten.

11. Identiteit en verstrekken van informatie
De cliënt geeft de consulent/arts/plastisch chirurg/therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van DV Management B.V. te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is DV Management B.V. gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

12. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst
Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens DV Management B.V., of haar medewerkers, of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of medecliënten.

13. Betaling van de behandeling
Betaling van een ingreep dient gedeeltelijk vooraf te geschieden. De cliënt is gehouden deze aanbetaling binnen 7 dagen na dagtekening te voldoen. Het resterende bedrag wordt met pin of contant op de dag van de ingreep, voorafgaand aan de ingreep, voldaan, of een week voor de ingreep d.m.v. overschrijving op de rekening van DV Management B.V.. Eventuele bijdrage in de behandeling vanuit de zorgverzekeraars, dient cliënt zelf terug te vragen. DV Management B.V. heeft, zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds, het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan DV Management B.V. heeft gedaan. Uitzonderingen zijn niet-medische behandelingen, zoals injectables, huidverzorging, e.d. Deze behandelingen worden per keer, direct na de behandeling, betaald.

14. Aanbetaling en opschorting behandeling
Pas nadat de aanbetaling conform het vorige lid is ontvangen, zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. DV Management B.V. heeft, zowel voor de behandeling als tussentijds, het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde aanbetaling aan DV Management B.V. heeft voldaan. Een aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. De cliënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.

15. In gebreke blijven van betaling
Door het feit dat DV Management B.V. op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de cliënt zonder enige kennisgeving in gebreke van betaling gebleven.

16. Rente na in gebreke blijven van betaling
De cliënt is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen DV Management B.V. rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van het openstaande bedrag + 1 procent. Waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.

17. Vordering van betalingen
Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door DV Management B.V. te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang DV Management B.V. zelf met de invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15 procent van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt DV Management B.V. de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien DV Management B.V. derden voor de invordering inschakelt, is de cliënt de totale werkelijk door DV Management B.V. gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15 procent van de vordering, en met een minimum van 175 euro. In geval van gerechtelijke interventie, komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de cliënt. Voor zover DV Management B.V. gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

18. Prijswijzigingen
DV Management B.V. behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn, dan gebeurt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit, of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter, prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes, echter, alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum, dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

19. Verrekening
Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door DV Management B.V. op goede gronden wordt bestreden.

20. Aansprakelijkheid van DV Management B.V.
De aansprakelijkheid van DV Management B.V., zowel voor directe als voor gevolgschade, en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DV Management B.V. beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts/therapeut/plastisch chirurg heeft plaatsgevonden.

21. Aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een verzekering
DV Management B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering)

22. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijfs- of beroepsuitoefening
DV Management B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

23. Afhandeling klachten
De cliënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulent/arts/therapeut/plastisch chirurg/behandelaar/specialist, ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de behandeling schriftelijk te worden gemeld aan DV Management B.V.. Klachten over het resultaat van de behandeling dienen uiterlijk 2 maanden nadat het eindresultaat behaald is (9 maanden na de ingreep), schriftelijk bij DV Management B.V. te zijn ingediend. Na deze tijd worden klachten niet meer in behandeling genomen. Een klacht, als hiervoor beschreven, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk, zal DV Management B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

24. Behandelovereenkomst
Wanneer de behandelovereenkomst is getekend, is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met DV Management B.V. – de medisch specialist is geen contractant. DV Management B.V. behoudt zich het recht voor de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde specialist te laten uitvoeren.

25. Geschillen vallen onder Nederlands recht
Op alle overeenkomsten tussen cliënt en DV Management B.V. is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en DV Management B.V., waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar DV Management B.V. haar kantoor heeft.